Preskočiť na obsah

Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou CANTON spol. s r.o. so sídlom vo Veľkom Mederi, Komárňanská 21/53, PSČ 932 01, IČO: 35803916, zapísanou na Okresnom súde v Trnave pod spisovou značkou  oddiel Sro, 14922/T, ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.canton.sk, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.

 • K našim zákazníkom pristupujeme jednotne a poskytujeme im rovnaké výhody, či už sú spotrebitelia, alebo nie. Preto sa na všetkých našich zákazníkov vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach.
 • Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu. Primerane sa použijú aj na kúpu tovaru prostredníctvom zákazníckej linky či uskutočnenú v niektorej z našich kamenných predajní.
 • Uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpnu zmluvu s nami môžete uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu či našej zákazníckej linky alebo osobne v niektorej z našich predajní.

 • V prípade kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku predstavuje objednávka urobená jej odoslaním na internetových stránkach alebo prostredníctvom zákazníckej linky návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 21 dní a jej prijatie vám potvrdíme emailom. Kúpna zmluva je potom uzavretá naším prijatím návrhu z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru vás budeme informovať emailom.
 • Tovar dodávame iba v množstve obvyklom pre spotrebu domácnosti. V konkrétnych prípadoch (najmä pri zľavách či výpredajoch) sme oprávnení určiť maximálne množstvo, ktoré je z našej strany možné vám dodať.
 • Odstúpenie bez udania dôvodu .

Zo zákona ste oprávnení odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet alebo telefonicky bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. U nás je na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu oprávnený každý kupujúci. Odstúpenie od zmluvy je možné zaslaním e-mailu na adresu: obchod@canton.sk. V prípade odstúpenia do 14 dní od doručenia tovaru máte nárok aj na náhradu nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. V prípade neskoršieho odstúpenia od zmluvy vám vrátime iba kúpnu cenu tovaru. Uvedené peňažné prostriedky vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. Na platbu použijeme rovnaký platobný prostriedok ako vy pri platení kúpnej ceny, ak sa nedohodneme inak.

 • Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu CANTON spol. s r.o.,Ádorská 50, 929 01 Dunajská Streda, alebo nám ich osobne doručte do niektorej z našich prevádzok. Náklady spojené s vrátením tovaru v tomto prípade hradíte vy.
 •  Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru napr. v prípade gravírovaného obalu a pri tovare, ktorý ste vybrali z uzavretého obalu . Nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade využitia služby darčekového balenia – táto možnosť sa vzťahuje iba na produkty, nie samotné na darčekové balenie.
 •  Reklamácia

Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 1. Za chyby na tovare zodpovedáme, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, alebo do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale tovare. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom). iv. Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile obchod@canton.sk alebo na tel. čísle +421 908 780 804. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu CANTON spol. s r. o., Ádorská 50, 929 01 Dunajská Streda spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý nájdete tu. Tovar môžete ďalej reklamovať aj v našich predajniach. V prípade, že vyplňujete formulár bez pomoci nášho personálu, nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia. v. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky. O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.
 2. Spôsob platby a dodania i. Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy upozorníme. Aktuálne ponúkané spôsoby platieb a dodania spolu s ich cenami nájdete tu.
 3.  Všeobecné informácie. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín. Subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností zákazníkov, je SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativneriesenie spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko. Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím na ním zvolený druh platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci neodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkovi preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad. Daňový doklad môže predávajúci zaslať aj elektronicky v e-maile o expedícii zákazky. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob. Odoslaním objednávky súhlasíte so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe. Daňový doklad zašleme elektronicky v emaile o expedícii zákazky. Ak si však prajete zaslať daňový doklad aj v listinnej podobe, napíšte nám správu a daňový doklad Vám zašleme spolu s tovarom. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.
 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem distribútorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to najmenej v nasl. rozsahu:

– titul, meno priezvisko
– adresa vrátane elektronických kontaktov
– audio kontakty, t.j. tel. mobil, skype a pod.

na účely spracúvania osobných údajov v informačnom systéme distribútora na dobu trvania obchodného vzťahu. Rovnako tak Kupujúci vyjadruje súhlas, aby s jeho osobnými údajmi rovnakým spôsobom nakladali aj osoby ktoré spracúvajú účtovníctvo, alebo vykonávajú obdobnú činnosť pre Distribútora. Tento súhlas je možno kedykoľvek písomne odvolať.