Preskočiť na obsah

GDPR

1
Všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov spoločnosti CANTON, spol. s r. o.
Tieto informácie o ochrane osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri dodaní našich produktov a tovarov a pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v spoločnosti CANTON, spol. s r. o vrátane internetového obchodu spoločnosti CANTON, spol. s r. o. Pri spracúvaní osobných údajov sa spoločnosť CANTON, spol. s r. o. riadi primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú práva zákazníka ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa na spoločnosť CANTON, spol. s r. o. vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia dotknutej osoby.
I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť CANTON, spol. s r. o. so sídlom Komárňanská 21/53, 932 01 Veľký Meder, Slovenská republika, IČO 35 803 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 14922/T (ďalej len „ spoločnosť CANTON, spol. s r. o.“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. E-mailová adresa: canton@canton.sk, telefónne číslo: +421 31 550 98 23, zákaznícka linka: +421 917 300 229, fax:+421 31 550 98 25, Obchod: Galantská cesta 5416/5D, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.
II. Spracúvanie osobných údajov na tieto účely
II.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) telefónne číslo zákazníka,
c) e-mailová adresa zákazníka,
d) adresa zákazníka,
e) údaje o zakúpenom tovare,
f) údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti CANTON, spol. s r. o.).
Na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bodoch a) až f) aj údaje o reklamovanom tovare.
Podľa čl. 6 ods. 1 písm b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm b) a c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak (…) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu“.
Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
2
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti CANTON, spol. s r. o.
Príjemcami osobných údajov sú tieto osoby:
a) Slovenská pošta alebo kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
b) dodávatelia v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
c) orgány finančnej správy, daňoví kontorlóri ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti CANTON, spol. s r. o.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné aj na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou CANTON, spol. s r. o a preto všetky osobné údaje sú spracúvané a uchovávané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
II.2 Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúvana na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) prihlasovacie údaje zákazníka,
c) e-mailová adresa zákazníka a/alebo
d) telefónne číslo zákazníka a/alebo
e) adresa zákazníka.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Príjemcami osobných údajov nie sú žiadne osoby.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope. Registrácia v e-shope je dobrovoľná a možno ju kedykoľvek odvolať napríklad oznámením na adresu prevádzkovateľa alebo e-mailom na canton@canton.sk.
II.3 Objednávka a nákup tovaru a služby v obchodných priestoroch spoločnosti a vybavovanie reklamácií
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely vybavenia objednávky tovaru alebo služby v obchodných priestoroch spoločnosti nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) telefónne číslo zákazníka a/alebo
c) e-mailová adresa zákazníka,
d) údaje o predmete objednávky,
Na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bodoch a) až d) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje o adrese zákazníka.
Podľa čl. 6 ods. 1 písm b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm b) a c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak (…) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu“.
Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely nákupu tovaru, dodania tovaru alebo poskytovania služby je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
3
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je v prípade vybavenia objednávky a nákupu tovaru alebo služby, dodania tovaru alebo poskytovania služby zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti CANTON, spol. s r. o.
Príjemcami osobných údajov môžu byť:
a) Slovenská pošta alebo kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, v prípade, ak zákazník chce využívať ich služby,
b) dodávatelia v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
c) orgány finančnej správy, daňoví kontorlóri ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti CANTON, spol. s r. o.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné aj na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou CANTON, spol. s r. o a preto všetky osobné údaje sú spracúvané a uchovávané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
II.4 Objednávka a nákup tovaru a služby prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo e-mailovej komunikácie zo strany zákazníka a vybavovanie reklamácií
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely vybavenia objednávky tovaru alebo služby prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo e-mailovej komunikácie zo strany zákazníka nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) adresa zákazníka,
c) telefónne číslo zákazníka a/alebo
d) e-mailová adresa zákazníka.
Na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bodoch a) až d) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje o adrese zákazníka.
Telefonické rozhovory nie sú nahrávané a e-mailová komunikácia, resp. telefónne číslo sú po vybavení objednávky zákazníka automaticky vymazané.
Podľa čl. 6 ods. 1 písm b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm b) a c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov „spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak (…) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu“.
Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely nákupu tovaru alebo služby prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo e-mailovej komunikácie zo strany zákazníka je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je v prípade vybavenia objednávky a nákupu tovaru alebo služby, dodania tovaru alebo poskytovania služby zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti CANTON, spol. s r. o.
Príjemcami osobných údajov môžu byť:
d) Slovenská pošta alebo kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, v prípade, ak zákazník chce využívať ich služby,
e) dodávatelia v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
f) orgány finančnej správy, daňoví kontorlóri ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti CANTON, spol. s r. o.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar alebo poskytnutú službu. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je
4
nevyhnutné aj na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou CANTON, spol. s r. o a preto všetky osobné údaje sú spracúvané a uchovávané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
II.5 Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) telefónne číslo zákazníka a/alebo
c) e-mailová adresa zákazníka a/alebo
d) adresa zákazníka,
e) údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
II.6 Súťaže na Facebooku
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje:
a) údaje zverejnené súťažiacim na Facebook profile spoločnosti (napr. meno a priezvisko a riešenie),
a v prípade víťaza aj jeho
b) meno a priezvisko a/alebo
c) telefónne číslo a/alebo
d) e-mailová adresu a/alebo
e) adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
Príjemcom osobných údajov víťaza pri uvádzaní mena a priezviska je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov
(https://www.facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracúvané po dobu odovzdania výhry víťazcovi.
III. Cookies, IP adresy a sociálne siete (Facebook)
Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies len na účely základného všeobecného merania návštevnosti. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.
Bližšie informácie o cookies nájdete vo Všeobecných podmienkach a zásadách ochrany osobných údajov v spoločnosti CANTON, spol. s r. o., ktoré sú zverejnené takisto na webovom sídle spoločnosti (www.canton.sk).
V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť CANTON, spol. s r. o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
5
Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka. Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php). Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.
Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.
IV. Plnenie zákonných povinností spoločnosti
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva osobné údaje uvedené v bodoch II.1 až II.6 na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti CANTON, spol. s r. o.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. Poskytovanie vyššie uvedených osobných údajov je aj zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou potrebnej na uzavretie zmluvy, a preto dotknutá osoba má poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemožno dodať tovar alebo poskytovať službu.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, Štatistický úrad SR, súd, auditor.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom, napr. faktúry na 10 rokov.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny.
V. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov alebo príslušnými právnymi predpismi, resp. zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotknutá osoba má podľa § 19 ods. 2 písm b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním CANTON, spol. s r. o. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti, elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu (canton@canton.sk) alebo telefonicky na vyššie uvedenom čísle (+421 35 550 98 23, resp. +421 917 300 229).
Príslušným právnym predpisom je najmä Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.
6
VI. Vyhlásenia prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neexistuje u neho automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že poskytne dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa § 19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
VII. Mlčanlivosť prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že podľa § 79 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinne zachováva mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch zákazníka, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. v pozícii prevádzkovateľa je povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi v spoločnosti CANTON, spol. s r. o. Povinnosť mlčanlivosti trví aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.
VIII. Záverečné informácie
Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na webovom stránke spoločnosti CANTON, spol. s r. o. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom stránke. Preto odporúčame, aby ste pravidelne navštevovali naše webové stránky a informovali sa o možných zmenách podmienok.
Všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov v spoločnosti CANTON, spol. s r. o.nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.
Kontakt na prevádzkovateľa
CANTON, spol. s r. o.
Komárňanská 21/53
932 01 Veľký Meder
Slovenská republika
IČO 35 803 916
e-mail: canton@canton.sk
Telefón: +421 31 550 98 23, +421 917 300 229
Obchod: Galantská cesta 5416/5D, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
www.canton.sk
Posledná aktualizácia: 05. 05. 2020

0